گلاس آینومر فیلینگ Restorative 

( 3 محصول وجود دارد )