گلاس آینومر فیلینگ Restorative 

( 4 محصول وجود دارد )