گلاس آینومر فیلینگ Restorative 

( یک محصول وجود دارد. )