کامپوزیت قدامی و خلفی 3M- Z350 XT

 • کامپوزیت یونیورسال کاملا بر پایه تکنولوژی نانو.
 • قابل استفاده در:
 1. ترمیم های خلفی و قدامی از کلاس 1 تا .5
 2. کاسپ بیلد آپ.
 3. کور بیلد آپ.
 4. کلیه ترمیم های مستقیم و غیر مستقیم 
 5. inlay, onlay, veneer

تاریخ XWE: 2021/12

3M

1,050,000 تومان

892,500 تومان

افزودن به لیست دلخواه

4
Light-Cure
قدامی و خلفی
نانو
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)
1 عدد

 • پولیش پذیری بسیار عالی.
 • تنوع رنگ در 4 گروه دنتین، بادی، انامل و ترانسلوسنت ( مجموعا 36 شید رنگی).
 • فلورسنسی مناسب.
 • تشخیص راحت تیوب با استفاده از کد رنگی.
 • استحکام بالا در کاربردهای خلفی و قدامی.
 • امکان انتخاب 7 شید دنتین ، 17 شید بادی، 8 شید انامل و 4 شید ترانسلوسنت.