ماده ریلاین موقت GC- Soft Liner

( 040401040109002 )
  • ماده آکریلی، جهت ریلاین موقت و Tissue conditioning در پروتزهای متحرک کامل و پارسیل، در مطب.
  • Tissue conditioning.
  • در قالبگیری های فانکشنال.
  • ری بیس و ریلاین موقت دنچرهای آکریلی و پلاک های پارسیل.
GC

در انبار موجود نیست

پودر 100gr/ مایع 100gr
ژاپن