ماده ریلاین GC- Reline hard

  •  ماده آکریل رزینی سخت، جهت ریلاین دایم در پروتزهای متحرک کامل و پارسیل، در مطب.
  • ماده ریلاین سخت جهت افزایش بوردر دنچر.
  • ماده ریلاین سخت در موارد تحلیل استخوان و دنچرهای لق.
  • درمواردی که بیمار تمایل ندارد در زمان انجام مراحل لابراتواری، بدون دنچر باشد.
GC

در انبار موجود نیست

پودر 80gr/ مایع 50gr/ باندینگ 15gr
ژاپن

  • ماده ریلاین سخت و بادوام برای دنچر و پلاک پارسیل (با/بدون آندرکات)، در مطب.
  • پس از استفاده از یک ریلاین نرم یا Tissue conditioner و هنگامی که مخاط تحریک شده بیمار بهبود یافته است.