سمان پلی کربوکسیلات(Polycarboxylate Cement) 

( یک محصول وجود دارد. )