گلاس آینومر GC- Fuji IX Extra

 • نسل جدید گلاس آینومرهای ترمیمی زیبایی تقویت شده و تغییر یافته با رزین.
 • به عنوان Core Build-up.
 • ایده آل برای کودکان و افراد مسن.
 • ایده آل در تکنیک ساندویچ جهت جایگزینی عاج.
 • ترمیـم موقت بیـن جلسات درمان ریشه.
GC

در انبار موجود نیست

پودر 15gr/ مایع 6/4 ml
Self-Cure
ژاپن

 • ترمیم پوسیدگی های کلاس I و II در دندان های شیری.
 • به عنوان Base زیر ترمیم های کامپوزیتی و آمالگام، اینله ها و آنله های پرسلنی.
 • ترمیم موقت پوسیدگی های کلاس I و IIدر دندان های (مولر و پری مولر) دایمی.
 • ترمیم پوسیدگی های کلاس V، پوسیدگی های سطح ریشه Cervical erosions (در دندان های خلفی).
 • عرضه شده به صورت: پودر + مایع.
 • عرضه شده در رنگ های مختلف: A1 (Only GC Fuji IX GP Fast)/ A2/ A3/ A3.5