گلاس آینومر GC- EQUIA Forte

  • ترمیم پوسیدگی های کلاس II , I در دندان های شیری.
  • ترمیم پوسیدگی های کلاس II , I در دندان های دایمی (مولرها و پری مولرها).
  • ترمیم حفرات تونلی (Tunnel-shaped restorations).
  • جهت کور بیلدآپ (Core Build-up).
  • ترمیم موقت بین جلسات درمان ریشه.
GC

در انبار موجود نیست

4
ژاپن

  • در تکنیک ساندویچ: به عنوان Base در نواحی پر استرس (Heavy stress areas) در حفرات کلاس II , I.
  • ترمیم پوسیدگی های کلاس V، پوسیدگی های سطح ریشه و Erosion های سرویکالی.
  • دارای کاربردی آسان، سریع، بی نظیر، هوشمند و زیبا (Easy – Quick – Unique – Intelligent – Aesthetic).
  • عرضه شده در رنگ های: A1, A2, A3, A3.5, B1.