گلاس آینومر GC- Fuji II

  • گلاس آینومر ترمیمی سلف کیور.
  • جهت کور بیلدآپ (Core Build-up).
  • به عنوان Base/Liner در زیر ترمیم های آمالگام و کامپوزیت، اینله ها و آنله های پرسلنی.
  • به صورت پودر و مایع.
GC

در انبار موجود نیست

پودر15gr/ مایع 10gr
Self-Cure
ژاپن

  • ترمیم پوسیدگی های کلاس II , I در دندان های شیری.
  • ترمیم موقت پوسیدگی های کلاس II , I در دندان های دایمی.
  • ترمیم پوسیدگی های کلاس III , V، پوسیدگی های سطح ریشه و Erosion های سرویکالی.