کامپوزیت فلو 3M- Bulk Fill Flo

  • کامپوزیت فلو با شرینکیح ناچیز  1.2 درصدی.

3M

در انبار موجود نیست

2X2gr
Light-Cure
آمریکا
فلو (Flo)
---
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)