کامپوزیت فلو 3M- Z350 XT Flowable

  • کامپوزیت فلو با رادیو اوپاسیته بالا.
  • به عنوان بیس / لاینر در ترمیم های مستقیم.
  • ترمیم های کلاس 3 و 4
  • فیشور سیلانت.
  • بازسازی ترمیم های موقت.

3M

در انبار موجود نیست

2X2gr
Light-Cure
آمریکا
فلو (Flo)
---
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • مزایا:
  1.  زیبایی
  2.  پولیش پذیری بالا
  3.  سایش کم