کامپوزیت قدامی و خلفی 3M- Z250

  • کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید.
  • ترمیم های خلفی و قدامی کلاس 1 تا 5
  • کاسپ بیلدآپ.
  • کور بیلدآپ.
  • ترمیم های Indirect مانند inlay, onlay, veneer
3M

در انبار موجود نیست

4
Light-Cure
آمریکا
قدامی و خلفی
میکروهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • سابقه طولانی کلینیکی موفق.
  • عدم چسبندگی به اینسترومنت و فرم گیری بسیار راحت.
  • رادیو اپاسیتی بالا به علت وجود فیلرهای زیرکونیا- سیلیکا.
  • Universal Dentin کامپوزیتی که می تواند نقش اپک را ایفا کند و در بسیاری از ترمیم های esthetic zone  بسیار موثر واقع می شود.