کامپوزیت اپکر Vivadent- IPS Empress Direct Opaque

  • کامپوزیت اپکر لایت کیور.
  • جهت پوشاندن رنگ نامطلوب دندان، سطح فلزی روکش و کوربیلد آپ در دندان های قدامی و خلفی.
  • عرضه در سرنگ های 1/8 گرمی.
ivocolar vivadent

در انبار موجود نیست

Light-Cure
لیختن اشتاین
اپکر (Opaquer)
---
عاجی(Dentin)