کامپوزیت Kerr- Point 4

  • کامپوزیتهای میکروهیبرید با ذرات بهینه شده.
  • 4 گرمی.
  • برای ترمیم های قدامی و خلفی.
  • این محصول نهایت زیبایی و استحکام و نیز ظاهری طبیعی را ایجاد میکند که فقط در صورت استفاده ترکیبی از مواد هیبرید و میکروفیل امکانپذیر است.
Kerr

در انبار موجود نیست

4
Light-Cure
سوئیس
قدامی و خلفی
میکروهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)