کامپوزیت فلو Vivadent- Tetric N Flow

  • کامپوزیت فلو  ,لایت کیور ,رادیواپک و نانوهیبرید برای ترمیم های مستقیم وسمان کردن ترمیم های کامپوزیتی وسرامیکی
  • موجود در رنگ های :

             رنگ عاج :A3.5

             رنگ مینا :A1/A2/A3/A3.5/A4/B2

             رنگ اینسیزال با ترنسلوسنسی بالا : T

              رنگ Bleach  : Bleac I/Bleach L

 

ivocolar vivadent

در انبار موجود نیست

2
Light-Cure
لیختن اشتاین
فلو (Flo)
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • ایده آل برای مصرف جهت لاینر در ترمیم های مختصر و Class IV.
  • فیشور سیلانت.
  • زمان کیور کم (10 ثانیه).