کامپوزیت Vivadent- Tetric N Ceram

  • کامپوزیت لایت کیور و رادیواپک و نانوهیبرید موجوددر سرنگ .
  • قابل استفاده در ترمیم های قدامی وخلفی.
  • موجود در رنگ های :
  1.            رنگ عاج :A3.5
  2.            رنگ اینسیزال با ترانسلوسنسی بالا : T
  3.            رنگ مینا : A1/A2/A3/A3.5/A4/B2
  4.            رنگ Bleach: Bleach L /Bleach M
ivocolar vivadent

در انبار موجود نیست

3/5gr
Light-Cure
لیختن اشتاین
قدامی و خلفی
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)