کامپوزیت Vivadent- IPS Empress Direct

  • موجود در 32  رنگ  و  5 درجه ترنسلوسنسی.
  • این گروه  با ایجاد ترنسلوسنسی مناسب  و مشابه  با  مینای دندان , جلوه طبیعی به دندان  خصوصا "  در ترمیم های  Layering می بخشند.
ivocolar vivadent

در انبار موجود نیست

3
Light-Cure
لیختن اشتاین
قدامی(Anterior)
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • ساختن ترمیم های مستقیم کامپوزیتی.
  • تنها کامپوزیتی است که قابلیت ایجاد زیبایی مشابه با ترمیم های سرامیکی را دارا میباشد.
  • اپسیتی بالا.
  • خاصیت fluorescence در یک دندان طبیعی.