کامپوزیت فلو Tokuyama- ESTELITE FLOW QUICK

  • کامپوزیت فلو برای ترمیم های زیبایی.
  • کیور شدن سریع.
  • استاتیک عالی و فوق العاده.
Tokuyama

در انبار موجود نیست

3/6gr
Light-Cure
ژاپن
فلو (Flo)
---
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • هندلینگ عالی.
  • رادیو اپسیتی مطلوب.
  • کمترین تغییر رنگ پس از کیور شدن.
  • هر سرنگ حاوی 3/6 گرم.