کامپوزیت اپکر Cosmedent- Creative Color Pink Opaque

( 050501050101012 )
  • پوشاندن دندان های بدرنگ،
  • پوشاندن دندان های دارای تغیی رنگ تتراسایکلینی،
  • پوشاندن فلزات علی الخصوص پست و کور،
  • پوشاندن فلز در پرسلن های شکسته.

Cosmedent

در انبار موجود نیست

2/5gr
Light-Cure
آمریکا
اپکر (Opaquer)

نحوه استفاده:

1- دندان ر آماده کنید.

2- دندان را به اپکر آغشته کنید.

3- پایان ترمیم.