کامپوزیت لثه Cosmedent- Renamel Gingafill

  • بهترین کامپوزیت میکروفیل رنگ لثه با کاربرد آسان و قابلیت پالیش بسیار بالا.
  • بهترین انتخاب جهت بازسازی انساج لثه از دست رفته .
  • قابلیت چسبندگی به مینا و عاج و سمنتوم و پرسلن و کامپوزیت.
  • 3(3/5gr) .
  • Light Pink- Medium Pink - Dark Pink.
Cosmedent

در انبار موجود نیست

3/5gr
Light-Cure
آمریکا
لثه (Gingafill)
میکروفیل
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)
3 عدد