کامپوزیت فلو Cosmedent- Renamel Flowable Microfill

  • تنها کامپوزیت میکروفیل فلوی موجود در دنیا.
  • دارای فلورسنسی بسیار خوب.
  • این کامپوزیت کاملا با سیستم رنگ ویتا همخوانی داشته .
  • به خاطر انعطاف پذیری بسیار خوب درترمیم های class v بهترین انتخاب خواهد بود.
  • عرضه در سرنگ های 3 گرمی در شید A2.

Cosmedent

در انبار موجود نیست

3
Light-Cure
آمریکا
فلو (Flo)
میکروفیل
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)