کامپوزیت تینت Cosmedent- Creative Color Tints

  • بهترین سیستم تینت برای ایجاد ترنسلوسنسی در لبه اینسیزال.
  • افزایش کروما در ناحیه سرویکال دندان.
  • رنگ آمیزی شیار دندان های خلفی برای خلق زیبایی بیشتر ترمیم های کامپوزیتی.
  • عرضه در رنگ های honey yellow- grey- violet- light brown.

Cosmedent

در انبار موجود نیست

2/5gr
Light-Cure
آمریکا
تینت(Tint)
---
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)