کامپوزیت Cosmedent- Renamel Microhybrid

  • بهترین کامپوزیت میکروهیبرید جهت ترمیم دندان.
  • دارای استحکام در برابر سایش.
  • عرضه به صورت کیت: B1- A1- A2- A3- A3/5- کیت پستریور: A2- A3- A3/5- clear occlusal- milky white occlusal-و سرنگ های تک عددی 5 گرمی.

Cosmedent

در انبار موجود نیست

5
Light-Cure
آمریکا
قدامی و خلفی
میکروهایبرید
عاجی(Dentin)

  • از این کامپوزیت در Layering Tech به عنوان دنتین استفاده می شود.