کامپوزیت Cosmedent- Renamel Microfill SuperBrite

  • قابل استفاده برای کسانی که علاقه مند به داشتن دندان های سفید تر از ویتا شید هستند.
  • عرضه در سه shade : SB1- SB2- SB3.

Cosmedent

در انبار موجود نیست

4
Light-Cure
آمریکا
قدامی(Anterior)
میکروفیل
مینایی (Enamel)

  • قابل استفاده برای کسانی که علاقه مند به داشتن دندان های سفید تر از ویتا شید هستند.
  • Hollywood Smile.