کامپوزیت Cosmedent- Renamel Microfill

  • کامپوزیت میکروفیل.
  • مورد استفاده در ترمیم دندان های قدامی و ونیرهای کامپوزیتی به عنوان انامل.
  • عرضه به صورت تک عددی و کیت 5 عددی : B1, A1, A2, A3, Light incisal.

تاریخ محصول رنگ A3- 2021/09

Cosmedent

در انبار موجود نیست

4
Light-Cure
آمریکا
قدامی(Anterior)
میکروفیل
مینایی (Enamel)

کامپوزیت میکروفیل انامل، انتخاب برگزیده متخصصان بالینی در سراسر جهان می باشد و به طور کامل سطح انامل را بازسازی می کند.

کامپوزیت میکروفیل انامل ترکیبی از زیبایی، ماندگاری رنگ و مقاومت در مقابل سایش است.

این کامپوزیت تنها کامپوزیتی است که به خوبی با میزان کافی از اپاسیتی، ترانسلوسنسی و فلوراسنس رنگ گرفته تا شکل سطح انامل را ایجاد کند.