کامپوزیت GC- Gradia Direct X

  • کامپوزیت نانوهیبرید ترمیمی، رادیواپک.
  • بستم دیاستم.
  • ترمیم ونیرهای کامپوزیتی.
  • ترمیم پوسیدگی های کلاس V , IV , III , II , I.
  • ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه و پوسیدگی های Wedge-shaped.
GC

در انبار موجود نیست

2/7 ml
Light-Cure
ژاپن
قدامی(Anterior)
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)