کامپوزیت GC- Gradia Direct

 • کامپوزیت میکروهیبرید، جهت ترمیم دندان های قدامی و خلفی.
 • بستن دیاستم.
 • ترمیم ونیر های کامپوزیتی.
 • ترمیم پوسیدگی های کلاس V , IV , III.
 • در دو نوع قدامی و خلفی  (رادیواپک).
GC

در انبار موجود نیست

2/7 ml
Light-Cure
ژاپن
خلفی(Posterior)
میکروهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

 • Standard Shade: رنگ های Chameleon effect برای ترمیم های قدامی و خلفی.
 • Outside Special: رنگ های Translucent برای ترمیم قدامی و خلفی.
 • Inside Special: رنگ های Opaque فقط برای ترمیم های قدامی ( به عنوان مکمل)، این رنگ ها به ترمیم گرما می بخشند و سایه تیره حفره دهان را از بین می برند.
 • بسته بندی:
 • عرضه شده در رنگ های:
 • Shades anterior : (22)a  –
 • Standard : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, BW, XBW
 • Inside special : AO2, AO3, AO4
 • Outside special : NT, CT, DT, WT, GT, CVT
 • Shades Posterior : (6)a   
 • Standard : P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
 • Outside special : P-WT, P-NT