کامپوزیت GC- G ænial Flo X

  • کامپوزیت فلو نانوهیبرید با رادیواپتیسیته بسیار بالا.
  • به عنوان لاینر (Liner) در زیر ترمیم های کامپوزیتی.
  • آندرکات گیری (بلوکات آندرکات ها).
  • ترمیم حفرات تونلی (Tunnel-shaped restorations).
  • ترمیم پوسیدگی های بسیار کوچک.
  • فیشور سیلانت.
GC

در انبار موجود نیست

2
Light-Cure
ژاپن
فلو (Flo)
نانوهایبرید

  • مکملی ایده آل برای G-ænial Anterior & Posterior.
  • دارای تنوع رنگ بندی (عرضه شده در 8 رنگ از جمله 2 رنگ اپک).
  • بسته حاوی 20 عدد سری مخصوص میباشد.