کامپوزیت GC- G ænial Anterior

  • کامپوزیت نانوهیبرید زیبایی، جهت ترمیم دندان های قدامی .
  • ترمیم پوسیدگی های کلاس V, IV, III.
  • ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه و Wedge-shaped.
  • بستن دیاستم، به صورت ونیرهای کامپوزیتی.
GC

در انبار موجود نیست

4/7gr
Light-Cure
ژاپن
قدامی و خلفی
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)
1 عدد
مقالات مرتبط