کامپوزیت DENTEX- Universal

 • کامپوزیت نانوهیبرید یونیورسال (Nano Hybrid Light Cure Composite
 • شاملهمهکلاسهادرترمیممستقیمدندانهایقدامیوخلفی
 • ترمیمغیرمستقیممانندونیر،Onlay و Inlay
 • کوربیلدآپ
 • کاربردیآسانودریافتنتایجنهاییعالیشیدهایمطابقراهنمایشیدکلاسیکVITA
 • نانوهیبریدبااستحکامبالاوپولیشپذیریفوقالعاده
 • رادیواوپکبالا
Dentex

195,000 تومان

175,500 تومان

افزودن به لیست دلخواه

4
چین
قدامی و خلفی
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

ویژگیها:

 • آزادسازیفلورایدبرایجلوگیریازپوسیدگیدوباره
 • هندلینگعالی
 • کاربریگستردهومناسببرایمواردمختلف ترمیم
 • رنگهایA1, A2, A3, A3/5
 • سرنگ، 4گرم