پست Angelus- Reforpost Stainless Steel

  • پست های پیش ساخته فلزی داخل کانال.
  • تقویت ساختاری ریشه.
  • ایجاد گیر برای کور (Core retention).

Angelus

در انبار موجود نیست

برزیل
5 عددی

  • قابل استفاده در دندان های قدامی و خلفی.
  • بازسازی دندان های اندو شده، به روش مستقیم.
  • پشتیبانی و حمایت از کراون ها و ریستوریشن های پروتزی.