مولت Kerr- Identoflex Composite Polisher

  • مولت پرداخت کامپوزیت .
  • سیستم 3 مرحله ای برای پالیش کردن کامپوزیت.
  • رنگ زرد مخصوص Pre-Polish.
Kerr

در انبار موجود نیست

سوئیس
8 عددی

  • عرضه به اشکال:
  1. شعله ای
  2. فنجانی بزرگ
  3. عدسی شکل
  4. شعله ای کوچک
  5. فنجانی 
  6. دیسکی