مولت Cosmedent- Felexicups and Flexipoints

  • برتربن رابرپوینت و رابرکاپ جهت پرداخت کامپوزیت.
  • 6 عددی.
Cosmedent

در انبار موجود نیست

آمریکا
6 عددی