پوتی Kettenbach- Panasil putty fast

( 080802080201002 )
  • جهت قالبگیری یک مرحله ای و دو مرحله ای.
  • پروتز ثابت ، ایمپلنت.
  • Intraoral Setting Time : حداکثر 2 دقیقه.
  • hardness : A66.
  • عدم تغییر حجم تا 21 روز.
kettenbach

در انبار موجود نیست

2x450ml
آلمان