ماده قالبگیری GC- Pattern Resin LS

( 040401040107002 )
 • ماده قالبگیری پست و کور فلزی، اباتمنت ایمپلنت و دای رزینی.
 • قالبگیری پست های ریختگی از داخل کانال.
 • بازسازی کور در دهان.
GC

در انبار موجود نیست

پودر 100gr/ مایع 100gr
ژاپن

 • ساخت اتچمنت (Attachment)، شامل:
 1. کراون تلسکوپیک یا مخروطی (Conical or telescopic crown)
 2. بار (Bar)
 3. اتچمنت ریختگی (Custom attachment)
 4. دای رزینی (Resin die)
 5. ثابت کردن کراون ها حین قالبگیری (Transfer impression)
 • ساخت کراون و بریج (C & B)، از جمله:
 1. اینله و آنله
 2. بریج باند شونده با رزین (مریلند بریج)
 3. لحیم کردن و ثابت کردن قسمت های مختلف پروتزی
 • ساخت فریم فلزی پلاک متحرک پارسیل، شامل:
 1. سدل، لینگوال بار و کلاسپ
 • ساخت اباتمنت ایمپلنت، شامل:
 1. ساخت اباتمنت ریختگی ایمپلنت (Custom implant abutment)
 2. ثبت بایت ایمپلنت
 3. ثابت کردن اباتمنت های (فلزی/سرامیکی) ایمپلنت ها حین قالبگیری و مراحل لابراتواری (Implant transfer technique)
 4. ساخت اباتمنت ها و ساختارهای فلزی ایمپلنت ها(Implant superstructures)
 • ساخت رستوریشن به روش الکتروفرمینگ (Electroforming): فلز اندود کردن سطح دای رزینی، به روش الکتروفرمینگ
 • بسته بندی:
 1. 100 g Powder
 2. 105 ml Liquid
 3. Accessories