Smile Line- Golden Section

( 121201120101002 )
  • Golden Section Divider
  • در هارمونی با طبیعت و عدد Phi اطلاعاتی که برای کیس های زیبایی دندان های خلفی, دنچر, جانمایی angle-axis دندان, جینجیوکتومی و کنترل wax-up لازم دارید را با Golden Section Divider به دست بیاورید.
  • استفاده آسان, طراحی و ساخت سوییسی و کاربردها, آن را به وسیله ای ضروری برای دندان پزشکان زیبایی تبدیل نموده است. 
Smile Line

در انبار موجود نیست

سوئیس