قلم Cosmedent- Composite Brushes

  • بهترین وسیله برای کاربرد  tint و opaquer.
  • برداشتن اضافات سمان رزینی قبل از polimerization در پرسلن لمینت ونیر.

Cosmedent

در انبار موجود نیست

آمریکا
1 عدد
کامپوزیت

این قلم مو های کامپوزیت دندان که بسیار محبوب هستند، در 3 سایز کاربردی موجود می باشند. در استفاده از اپک ها و تینت ها، باندینگ، پرایمرها و برداشتن سمان پیش از پلیمریزاسیون بسیار عالی عمل می کنند. براش نرم (#1) برای رسیدگی به جزییات ریز و براش #2 و #3 برای سایر موارد ترمیمی دندان مورد استفاده قرار می گیرد.