کامپوزیت Tokuyama- ESTELITE SIGMA QUICK

 • کامپوزیت رزینی سوپر نانو یونیورسال.
 • مناسب دندان های خلفی و قدامی.
 • قابلیت تطابق نور.
 • 1( syringe 3.8g).
Tokuyama

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

3/8gr
Light-Cure
ژاپن
قدامی و خلفی
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

 • پوشاندن فضای بین دندانی.
 • ونیر کامپوزیتی.
 • ترمیم کامپوزیت/ پرسلن.
 • عدم چسبندگی به قلم.

 • خواص فیزیکی:
 1. مقاومت خمشی 155 مگا پاسکال.
 2. ضریب خمشی 8/7 گیگا پاسکال.
 3. مقاومت فشاری 400 مگا پاسکال.
 4. درصد حجمی فیلر 70% و درصد وزنی 82%.