کامپوزیت ITENA- Reflectys

  • کامپوزیت نانوهیبرید ترمیم، جهت ترمیم دندان های قدامی و خلفی.
  • ترمیم دندان های شیری.
  • اصلاح رنگ و شکل دندان.
  • ترمیم ونیر های کامپوزیتی.

ITENA

در انبار موجود نیست

4
Light-Cure
فرانسه
قدامی و خلفی
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • ترمیم دندان های شکسته و ضربه دیده.
  • ترمیم پوسیدگی های کلاس I,II,III,IV,V.

لینک فایل pdf بروشور: