کیت کامپوزیت-Kulzer-Charisma Classic Combi Kit

  • کیت کامپوزیت-Kulzer-Charisma Classic Combi Kit
  • 1 عدد Gluma 2Bond (4ml)
  • 1 عدد (ml 2*2.5)Gluma Etch
  • 8 عدد کامپوزیت 4 گرمی با شیدهای:  A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3
kulzer

4,500,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

Light-Cure
آلمان
قدامی و خلفی
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)