فیشور سیلانت ITENA- Prevent Seal

  • اولین فیشور سیلانت لایت کیور، سلف اچ.
  • فیشور سیلانت در کودکان.
  • رفع حساسیت در دندان های حساس.
  • سیل کردن شیار های اکلوزالی و باکالی، به منظور پیشگیری از پوسیدگی.
ITENA

در انبار موجود نیست

1/2 ml
فرانسه

لینک فایل pdf بروشور: