فیت چکر GC- ISO Functional Sticks

  • موم استنس، جهت “بوردرمولد” در قالبگیری های فانکشنال، ریلاین و ری بیس.
  • ثبت دقیق جزییات بافتی در ریلاین و ری بیس.
  • ثبت دقیق جزییات بافتی در قالبگیری فانکشنال.
GC

در انبار موجود نیست

120gr
ژاپن

  • مزایا و خصوصیات:
  1. دارای قابلیت سخت شدن سریع در آب سرد
  2. دارای قابلیت انعطاف و نرم شدگی در حرارت Cº 62
  3. ثبت بسیار دقیق جزییات بافتی و بوردرها، به دلیل آرام سخت شدن موم