فایل روتاری آسورتی FKG- iRace Assorted

  • فایل روتاری 3 عددی آسورتی.
  • عرضه در سه طول: 21-25-31میلی متری.
  • فایل های داخل بسته :
  1. R1: 6% 15
  2. R2: 4% 25
  3. R3: 4% 30
FKG

در انبار موجود نیست

سوئیس
3 عدد
#15- #25- #30
21 و 25 و 31
روتاری
4% و 6%

  • رنگ بندی در iRace:
  1. R1: White Blue
  2. R2: Red Blue
  3. R3: Blue Red

این فایل همچنین به صورت تک سایز نیز موجود است.