سمان موقت ITENA- DentoTemp

  • سمان رزینی موقت بادوام، سلف کیور بدون اوژنول.
  • سمان موقت برای: رستوریشن های با گیر کم، روکش و بریج طویل (Long Span) جهت امتحان و تایید.
  • سمان موقت روکش ، بریج، اینله، آنله و اسپلینت.
  • سمان موقت بادوام برای روکش ها و بریج های کوچک.
  • ایده آل برای سمان دائم روکش های ایمپلنت ها. 
ITENA

در انبار موجود نیست

6
Self-Cure
فرانسه
سمان موقت