سمان موقت ITENA- ProviTemp

( 040402040202001 )
  • سمان موقت، حاوی فلوراید.
  • چسباندن کراون و بریج موقت.
  • چسباندن موقت اسپلینت ها.
  • چسباندن موقت رستوریشن های پروتزی دایم: اینله و آنله، کراون و بریج.
ITENA

در انبار موجود نیست

9gr
فرانسه
سمان موقت

لینک فایل pdf بروشور:

مقالات مرتبط