نوک مخلوط کن Kettenbach- Mixing Tips

  • نوکهای مخلوط کن جهت مخلوط شدن یکنواخت مواد قالبگیری، در اندازه های مختلف متناسب با نوع کارتریج مورد استفاده.
  • طراحی شفاف جهت مشاهده و اطمینان از نحوه صحیح مخلوط شدن مواد.
  • تهیه شده در رنگهای مختلف جهت سهولت تشخیص مدل مناسب جهت هر نوع کارتریج.

kettenbach

در انبار موجود نیست

آلمان
50 عدد

  • نوک مخلوط کن سبز 6/5mm: جهت استفاده در Identium, Two in One, Regular, Mucopren, Monopren, FutarD.
  • نوک مخلوط کن زرد 4/2mm: جهت استفاده در Light, X-Light و ...
  • نوک مخلوط کن آبی 3/2mm: جهت استفاده در Mucopren
  • نوک مخلوط کن آبی نارنجی 3/2mm: جهت استفاده در مواد روکش موقت Visalys Temp