سمان Angelus- MTA

( 040403040301002 )
  • سمان ترمیم ریشه ، با زمان سخت شدن 15 دقیقه.
  • درمان پرفوراسیون های کانال ریشه و فورکا.
  • درمان و سیل تحلیل داخلی(Internal resorption).
  • اپکسیفیکاسیون و اپکسوژنزیس.

Angelus

در انبار موجود نیست

0.14gr
برزیل

  • مسدود کردن اپیکال، قبل از پر کردن ریشه در دندان های با اپکس باز(Wide apex).
  • پالپ کپینگ مستقیم (Direct Pulp Capping) و پالپوتومی (در دندان های دایمی و شیری).
  • سیل داخل تاج (Intracoronal)، قبل از بلیچینگ داخلی (Internal Bleaching) در دندان های اندو شده.
  • پر کردن معکوس انتهای ریشه (Reverse Filling) در جراحی های پری اپیکال (Retro- Obturator Materianl).
  • جهت شستشو و خشک کردن (وکیوم) کانال می توان از Multi-Use Tips و جهت قرار دادن MTA در داخل کانال میتوان از کریر مخصوص آن استفاده کرد.