کیت تشخیص GC-Saliva Check Buffer

  • کیت تشخیص اسیدیته (کیفیت) بزاق و مقدار جریان (کمیت) بزاق در مطب.
  • ارزیابی بزاق ساکن و تحریک شده.
  • وسیله تشخیصی جهت معاینه روتین، پیشگیری و درمان.
GC

در انبار موجود نیست

ژاپن

  • ارزیابی اسیدیته (کیفیت) بزاق و مقدار جریان (کمیت) بزاق در مطب.
  • وسیله ای مفید جهت تشخیص و پیشگیری از بیماری های غدد بزاقی.