ماده ریلاین GC- Reline Soft

  • ماده ریلاین سیلیکونی A-Silicone(وینیل پلی سایلوکسان) بسیار نرم، جهت التیام بافت های دهانی و ریلاین موقت در پروتزهای متحرک کامل و پارسیل، در مطب.
  • ریلاین دنچرهای متکی بر ایمپلنت.
  • ریلاین دنچر در صورت وجود ریج های استخوانی و تیز.
  • ریلاین دنچر در نقاط فشار (Pressure points)، در بیماران بی دندان.
  • قابل استفاده با گان 1:1 و 1:2.
GC

در انبار موجود نیست

ژاپن

  • ریلاین دنچر در مواردی که بافت های حمایتی زیرین از دست رفته است.
  • ریلاین دنچر در صورت وجود مخاط نازک و حساس و ریج های تحلیل رفته.
  • التیام دهنده بافتی در بیمارانی که برای اولین بار از دنچر استفاده می کنند.
  • ریلاین دنچر در صورت وجود آندرکات های استخوانی (و بروز مشکل در نشست و برخاست دنچر).