کیت بلیچینگ هوم - MASTER DENT- Synergy Bleaching Kit

( 303002300203003 )
  • کیت بلیچینگ هوم -  MASTER DENT- Synergy Bleaching Kit
  • اتومیکس
  • معادل کارباماید پروکساید 25%
  • 26.4 گرم ( 4 سرنگ 6.6 گرم )
  • به همراه تری

dentonics

در انبار موجود نیست

آمریکا