باندینگ GC- G Bond

( 040401040103 001 )
  • باندینگ لایت کیور نسل هفتم، بدون نیاز به اسید اچ.
  • باندینگ لایت کیور در ترمیم های کامپوزیتی و کامپومری(Acid modified Composites).
  • باندینگ ترمیم های کامپوزیتی دوال کیور و کور بیلدآپ های کامپوزیتی لایت کیور و کوربیلدآپ های کامپوزیتی.
GC

در انبار موجود نیست

5
Self-Etch
7
Light-Cure
ژاپن
اطلاعاتی در دسترس نیست
اطلاعاتی در دسترس نیست

نحوه استفاده:

1- دندان را به باندینگ آغشته کنید.

2- به مدت 5 ثانیه پوار هوا بگیرید تا حلال تبخیر شود.

3- 10 ثانیه لایت کنید.